024 – 30 30 390 algemeen@alkemadevanpassel.nl
Selecteer een pagina

Stilzwijgende voortzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan onbedoelde gevolgen hebben. Op 30 september jl. heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een procedure waarin de volgende vraag centraal stond. Leidt het in strijd met de CAO niet schriftelijk verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (in plaats van een stilzwijgend verlengde tijdelijke arbeidsovereenkomst)?

Stilzwijgende verlenging

De casus (die zich in het pre- WWZ tijdperk afspeelde, maar daarom niet minder interessant is) is in het kort als volgt. Werknemer treedt voor één jaar in dienst bij werkgever. De arbeidsovereenkomst wordt na dit eerste dienstjaar voortgezet zonder dat er een nieuwe schriftelijke arbeidscontract wordt opgemaakt. Nog voordat het tweede jaar om is, meldt werknemer zich ziek. Daarop zendt werkgever de werknemer een brief waarin hij werknemer mededeelt dat de arbeidsovereenkomst per einde van het tweede jaar is afgelopen. De werkgever gaat er daarbij vanuit dat de arbeidsovereenkomst na het eerste jaar voor wederom één jaar (bepaalde tijd) is voortgezet. De rechtbank stelt de werkgever in het gelijk. Maar u voelt hem al aankomen.

Werking CAO

Het Hof en uiteindelijk de Hoge Raad oordelen echter anders. In de van toepassing zijnde CAO (die voor het Installatiebedrijf) is bepaald dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de norm is en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd uitsluitend schriftelijk kunnen worden aangegaan. De strekking van deze CAO- bepalingen is om (tijdig) duidelijkheid te verschaffen over de vraag of partijen een dienstbetrekking voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn aangegaan, dit ter bescherming van de werknemer.

Dit arrest laat weer eens zien dat stilzwijgende voortzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst (zeker voor een werkgever) onverwachte/onbedoelde gevolgen kan hebben en dat een actief beleid ten aanzien van arbeidscontracten noodzakelijk blijft. Bij twijfel doet u er goed aan u tijdig te laten informeren over uw rechtspositie en eventueel te ondernemen acties.

Neem voor meer informatie contact op met:

mr. W.J.B.M. Alkemade