024 – 30 30 390 algemeen@alkemadevanpassel.nl
Selecteer een pagina

De vraag is welke bewaartermijn aangehouden moet worden voor digitale inzage-gegevens (zgn. loggegevens) van medische informatie. Er zijn daarvoor op dit moment namelijk nog geen wettelijke regels of branchegerichte aanwijzingen/richtlijnen. Maar daar gaat verandering in komen.


AVG en bewaartermijn

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) verlangt dat essentiële gegevens niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is. De vraag die bij het verwerken van gegevens zich dus telkens voordoet is de vraag hoe lang gegevens moeten (of mogen) worden bewaard.

Soms geeft een wet of richtlijn een daadwerkelijke termijn of een aanknopingspunt daarvoor. Maar veelal is er geen wettelijke bewaartermijn en moet de gegevensverantwoordelijke zelf bepalen welke termijn redelijk is, zo ook zorginstellingen. Voor het medisch dossier zelf geeft de wet een bewaartermijn. Maar hoe zit dit met aanverwante gegevens, zoals loggegevens?

Bewaartermijn en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

De overeenkomst voor de geneeskundige behandeling is geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:446 e.v.).

Van belang in dit verband is met name artikel 454 van boek 7. In lid 1 van dat artikel is bepaald dat de hulpverlener verplicht is met betrekking tot de behandeling van een patiënt een dossier in te richten. Lid 3 van datzelfde artikel schrijft voor dat de bewaartermijn 15 jaar beloopt, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is.

Artikel 7:454 lid 3 BW:

Onverminderd het bepaalde in artikel 455, bewaart de hulpverlener de bescheiden, bedoeld in de vorige leden, gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, tenzij de patiënt een verzoek doet als bedoeld in artikel 455.”

Er zijn echter wettelijke uitzonderingen, zoals keuringsgegevens en gegevens met betrekking tot de bijzondere opneming in een psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) die een afwijkende bewaartermijn of handvat daarvoor bepalen. Bij keuringsgegevens geldt dat deze bewaard moeten worden zolang het doel van de keuring dat verlangt. Keuringsgegevens in verband met een sollicitatie moeten dus verwijderd worden na afloop van de sollicitatieprocedure. Ingeval van BOPZ beloopt de bewaartermijn in beginsel 5 jaar (artikel 3 Besluit Patiëntendossier BOPZ).

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de aanvang van de looptijd van de bewaartermijn relevant is. Bij minderjarige patiënten begint de looptijd van de bewaartermijn meestal pas vanaf het achttiende levensjaar (en moet het dossier dus tot 34 jaar bewaard worden). Indien een (minderjarige) patiënt is overleden dan gaat de bewaartermijn lopen vanaf het moment van overlijden (zie: richtlijn KNMG omgaan met medische gegevens).

Inzagegegevens en bewaartermijn

Terug naar de inrichting van het dossier zelf. Wat behoort wel of niet tot het dossier?

Artikel 7:454 lid 1 BW:

1. De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is.”

Op grond van de AVG dient geregistreerd te worden wie (welke) gegevens verwerkt. Dit dient ter bescherming van die gegevens oftewel de bescherming van de privacy van de betrokkene. Aangezien medische gegevens op grond van de AVG bijzondere persoonsgegevens zijn is het verwerken daarvan aan strikte regels gebonden. Het bewaren of vernietigen van een medische dossier is een verwerking onder de AVG.

Maar gegevens over inzage of loggegevens zelf worden (op grond van de wet) niet tot dossiergegevens bestempeld. De wettelijke bewaartermijnen voor het dossier gelden dus niet per definitie ook voor deze loggegevens. Er dient dus terug gegrepen te worden op de in de AVG gehanteerde ‘redelijke termijn’. Oftewel: zoek het zelf maar uit.

Richtlijn door Autoriteit Persoonsgegevens

Waar de minister van Volksgezondheid eigenlijk in de zomer van 2018 een richtlijn van de zorgsector verlangde, komen zorginstellingen er ‘zelf’ niet uit. Zoveel zorginstellingen, zoveel ideeën. De slotsom is dat loggegevens op dit moment nog meestal onbeperkt worden bewaard en dat lijkt in strijd met de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een eerste reactie aangegeven dat een bewaartermijn van 15 jaar voor de hand ligt, maar dit nog geen uitgemaakte zaak is. Het Ministerie van Volksgezondheid gaat daarom samen met de Autoriteit Persoonsgegevens een richtlijn opstellen. Het doel is om in het voorjaar van 2019 al met een richtlijn te komen. Voorlopig is er dus geen eenduidig antwoord op de vraag te geven hoe lang loggegevens mogen worden bewaard, maar er lijkt op korte termijn wel duidelijkheid te komen. Wordt vervolgd.

Voor vragen over dit onderwerp of privacyvraagstukken kunt u contact opnemen met:

mr. P.J.L.R. van Passel