024 – 30 30 390 algemeen@alkemadevanpassel.nl
Selecteer een pagina

Disclaimer en Privacyverklaring

Rechtsvorm en aansprakelijkheid

Alkemade & Van Passel Advocaten is de gezamenlijke benaming van de eenmanszaak Advocatenkantoor mr. W.J.B.M. Alkemade (kvk: 09210985) en de eenmanszaak Advocatenkantoor mr. P.J.L.R. van Passel (kvk: 65263529) die ieder voor eigen rekening en risico werken.

Het kantoor is gevestigd te Nijmegen aan de Molenveldlaan 106, 6523 RM.
U kunt ons per e-mail benaderen op algemeen@alkemadevanpassel.nl of op de e-mailadressen van één van onze advocaten.
Telefonisch zijn wij te bereiken op 024-3030390.

Diensten en werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de advocaat recht op uitkering geeft, vermeerderd met het eigen risico van die verzekering.

Disclaimer

Wij maken gebruik van de website op het domein www.alkemadevanpassel.nl

Hoewel de informatie op deze website zorgvuldig tot stand is gekomen, is het mogelijk dat deze informatie onjuist en/of onvolledig is. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid vanwege fouten en/of onvolkomenheden in de aangeboden informatie, daaronder begrepen informatie (geautomatiseerd) (door derden) geplaatst op deze website, of op, of via websites van derden, waarnaar (via links) wordt verwezen.

Links van andere websites naar deze websites of andersom hebben een praktisch karakter en houden geen relatie met, of goedkeuring of bekrachtiging door ons in. Artikelen of andere (juridische) informatie hebben een algemeen karakter en zijn niet als juridisch advies te kwalificeren.

Op alle informatie (daaronder begrepen logo’s, beeldmerken, foto, video of audiomateriaal) op deze website rusten rechten van intellectuele eigendom van, maar niet beperkt tot, ons, die uitdrukkelijk voorbehouden worden. Het is – met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen – zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons niet toegestaan informatie van deze website te verveelvoudig, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Voor zover gebruik van informatie, al dan niet krachtens de wet, wordt toegestaan dan dient te allen tijde aan bronvermelding te worden gedaan. Vraag ons gerust. Wij doen niet moeilijk.

De op de website genoemde prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Neem voor een prijsindicatie op maat contact met ons op.

Cookies en privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij staan voor een zorgvuldige omgang van uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Hierna leggen wij u uit welke informatie deze website verzamelt en voor welk doel.

“Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.” (bron: Autoriteit Persoonsgegevens).

Functioneel

Via onze website verwerken wij automatisch gegevens over het bezoeken van de website. Zo wordt geregistreerd welke pagina’s worden bezocht, de duur van het bezoek, het type browser, etc. Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Deze gegevens zijn niet aan te merken als persoonsgegevens. Deze niet-gepersonaliseerde websitestatistieken worden uitsluitend gebruikt voor de verbetering van de website. Voor deze statische doeleinden maken wij gebruik van de diensten van Google. Google hanteert een eigen privacybeleid. Wij raden u aan dat beleid te lezen.

Op onze website staan knoppen voor het delen en promoten (‘like’) van informatie op sociale media, zoals Twitter, Facebook, Google+. Bij het gebruik daarvan wordt door het betreffende sociale netwerk toestemming gevraagd voor het plaatsen van informatie op uw account van het sociale netwerk. De functionaliteit wordt verzorgd door cookies van het sociale netwerk waarvan gebruik wordt gemaakt. Wij hebben daar geen invloed op. U moet er op bedacht zijn dat deze persoonsgegevens op computers buiten Nederland (kunnen) worden opgeslagen. U kunt in de privacyverklaring van het sociale netwerk lezen hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan. Let op: deze privacyverklaringen wijzigen regelmatig!

In uw browser kunt u in het algemeen instellingen maken voor het standaard accepteren of weigeren van cookies. U kunt deze functionaliteit in uw browser ook specifiek blokkeren met een ‘plugin’ (aanvullende software voor de persoonlijke werking van een browser) die afzonderlijk gedownload moet worden via de leverancier van uw browser. Om de verwerking van uw gegevens via Google (analytics) standaard te blokkeren voor websites die u bezoekt (een zogenoemde opt-out mogelijkheid) kunt u deze plugin downloaden.

Webformulier

Via de website kunt u contact met ons opnemen door middel van een formulier of door middel van het aangaan van een gesprek via de chatfunctie. De gegevens die u via deze methoden verstrekt, gebruiken wij alleen om op uw vraag of contactverzoek te reageren. Gebruik van deze functionaliteit is niet verplicht. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Vertrouwelijk

De gegevens die u ons verstrekt worden vertrouwelijk behandeld en zorgvuldig verwerkt. Deze gegevens worden zonder uw toestemming door ons niet verstrekt aan derden, tenzij toestemming daarvoor niet noodzakelijk is of daarvoor een wettelijke verplichting geldt.

U heeft het recht op inzage, wijziging of verbetering van persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van die gegevens. Dat bezwaar kunt u bij ons kenbaar maken, maar ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging en vragen

Deze disclaimer en privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Wij adviseren u voor het gebruik van onze website deze disclaimer en privacyverklaring te lezen. Voor vragen over deze disclaimer/privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via algemeen@alkemadevanpassel.nl of 024-3030391