024 – 30 30 390 algemeen@alkemadevanpassel.nl
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Download Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Alkemade & Van Passel Advocaten

I  Vooraf

 1. Alkemade & Van Passel Advocaten is de gemeenschappelijke benaming van mr. W.J.B.M. Alkemade h.o.d.n. Advocatenkantoor mr. W.J.B.M. Alkemade (kvk: 09210985) en mr. P.J.L.R. van Passel h.o.d.n. Advocatenkantoor mr. P.J.L.R. van Passel (kvk: 65263529) die ieder voor eigen rekening en risico de praktijk uitoefenen. Alkemade & Van Passel Advocaten is geen rechtspersoon of maatschap.

 II Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: de desbetreffende advocaat die de opdracht van de cliënt heeft aangenomen.
 2. Cliënt: opdrachtgever ofwel de contractspartij van opdrachtnemer.
 3. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten sub d bedoeld – die de opdrachtnemer voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen.
 4. Verschotten: de kosten die opdrachtnemer in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.

III Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

IV Overeenkomst van opdracht

 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard.
 2. De cliënt stemt ermee in dat opdrachtnemer de overeenkomst zo nodig onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 3. Opdrachtnemer is gerecht de werkzaamheden op te schorten dan wel te staken indien naar zijn oordeel de opdrachtgever toerekenbaar te kort schiet, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het verstrekken van onvoldoende, onvolledige of onjuiste gegevens, het niet verlenen van medewerking, een (voorschot)declaratie onbetaald laten, etc.

V Declaratie

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders wordt overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium, de verschotten en/of andere vergoedingen te verlangen.
 2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 3. Opdrachtnemer kan de hoogte van de tarieven – aan de hand waarvan het honorarium wordt vastgesteld – tussentijds aanpassen. Die aanpassing werkt ook door in reeds aangenomen opdrachten c.q. werkzaamheden.
 4. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of de cliënt bij betaling vermeldt dat deze betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Aan cliënten aan wie op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp een zogenaamde toevoeging is verstrekt geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van cliënt komen en zolang de toevoegingsbeslissing niet is ingetrokken.

VI Betaling

 1. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van opdrachtnemer gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
 2. Betaling van declaraties van opdrachtnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere termijn in de factuur is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels-) rente verschuldigd.
 3. Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de contractuele incassokosten van 15% van de openstaande hoofdsom ten laste van de cliënt, dan wel bij gebreke van geldigheid van het voornoemde, het wettelijk toegestane maximum aan buitengerechtelijke incassokosten.

VII Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens cliënt voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 1 genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot een bedrag van tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks met een maximum van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro).
 3. Bij het inschakelen van derden door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatige daad van deze derden niet aansprakelijk.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking, vermeld onder a, b en c van dit artikel, geldt tevens voor het geval opdrachtnemer aansprakelijk is voor fouten van door opdrachtnemer ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van het door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de opdrachtnemer en/of van haar ondergeschikten.
 6. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan opdrachtnemer gegeven opdrachten de bevoegdheid van opdrachtnemer in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
 7. De aansprakelijkheidsbeperking, vermeld onder a, b, c en f van dit artikel geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

VIII Geschillen

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alkemade & Van Passel Advocaten neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Op eerste verzoek wordt het klachtenreglement opdrachtgever toegezonden.
 3. Klachten of geschillen dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de opdrachtnemer die de klacht onverwijld zal voorleggen aan de betreffende klachtfunctionaris bij Alkemade & Van Passel Advocaten. De opdrachtgever dient zijn klacht voor te leggen binnen 3 maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
 4. Indien toepassing van de interne klachtenregeling niet tot een bevredigende afwikkeling van de klacht leidt, kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 5. Geschillen kunnen tevens worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn op …2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nederland